biznes

CEO: Chief Executive Officer - (Rola i podejścia)

CEO: Chief Executive Officer - (Rola i podejścia) Rola dyrektora generalnego (CEO) wynika z głównych funkcji pełnionych przez CEO. Zarządzanie strategiczne jest ogólną funkcją zarządzania. Dyrektorzy generalni to najwyżsi menedżerowie, którzy są odpowiedzialni za sukces przedsiębiorstwa. Dyrektor gen

Komunikacja biznesowa: natura, ważność, proces i inne szczegóły

Komunikacja biznesowa: natura, ważność, proces i inne szczegóły! Charakter komunikacji: Komunikacja odbywa się wszędzie tam, gdzie istnieje życie. Przesyłanie wszelkich znaczących wiadomości to komunikacja. Jest to tak samo naturalne zjawisko, jak samo istnienie. Bez względu na to, czy ją rozpoznajemy, czy nie, nie mamy innego wyjścia, jak tylko komunikować się. Zatem tutaj st

5 Straty bezpośrednie i pośrednie wynikające z fizycznego rozprowadzania towarów

Bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z fizycznej dystrybucji towarów to: 1. Przechowywanie 2. Obróbka materiałów 3. Zarządzanie zapasami 4. Przetwarzanie zamówień i 5. Transport! 1. Przechowywanie: Towary przechowywane w magazynie zbyt długo ponoszą niepotrzebne koszty. Jeżeli towar przechowywany jest w magazynie przez dłuższy czas, tym większy jest koszt w: (a) Upadłości i pogorszeniu, (b) podatkach, (c) utraconym użyciu pieniędzy związanych z zapasami, (d) kradzieży, (e) ubezpieczenie oraz (f) koszty magazynów kosmicznych nieodpowiednich dla produktu i niewłaściwa lokalizacja magazynów

Teoria innowacji cyklu handlowego: autor: JA Schumpeter

Przeczytaj ten artykuł, aby zapoznać się z innowacyjną teorią cyklu handlowego JA Schumpetera! Teorię innowacji cyklu handlowego wysuwa JA Schumpeter. Uważa innowacje za przyczynę cykli handlowych. Termin "innowacja" nie powinien być mylony z wynalazkami. Wynalazki, w zwykłym żargonie, są odkryciami naukowych nowości. Innowacja p

Cykl koniunkturalny: uwagi na temat teorii cyklu koniunkturalnego

Cykl koniunkturalny: uwagi na temat teorii cyklu koniunkturalnego! Cykl koniunkturalny jest złożonym zjawiskiem obejmującym cały system gospodarczy. Nie można go przypisać do żadnej pojedynczej przyczyny. Zwykle cykl koniunkturalny jest powodowany i uzależniony od wielu czynników, zarówno egzogennych, jak i endogennych. Różne te

Biznes zamówienia pocztowego: rodzaje i proces prowadzenia działalności w zakresie zamówień pocztowych

Sprzedaż wysyłkowa: Typy i proces realizacji zamówienia pocztowego! (a) Domy produkcji wysyłkowej: Ten typ domu wysyłkowego jest ustalany przez samego producenta w celu sprzedaży towarów klientom bezpośrednio pocztą. Pośrednicy są wyeliminowani. (b) Departmental Mail Order House: Jest to również znane jako sprzedaż wysyłkowa sklepu departamentów. Większość skle

Top 9 Argumenty na poparcie społecznej odpowiedzialności biznesu

Poniższe argumenty będą wspierać zaangażowanie biznesu w działania społeczne: 1. Wymagania publiczne: Biznes może istnieć tylko przy wsparciu publicznym i tylko wtedy, gdy biznes spełnia potrzeby społeczeństwa. Jednym z głównych argumentów za odpowiedzialnością społeczną jest zmiana oczekiwań społecznych ze strony biznesu. Dlatego, jeśli bizn

Odpowiedzialność biznesu wobec różnych sekcji społeczeństwa

Główną odpowiedzialnością biznesu wobec różnych grup społecznych są: 1. Pracownicy, 2. Właściciele, 3. Konsumenci, 4. Rząd, 5. Akcjonariusze, 6. Społeczność, 7. Środowisko! Biznes zależy od społeczeństwa, jeśli chodzi o wkłady takie jak pieniądze, ludzie i umiejętności, a także rynek, na którym produkty muszą być sprzedawane klientom. Od społeczeństwa zależy is

Bariery dla społecznej odpowiedzialności: menedżer, organizacja, przemysł, dział

Bariery dla społecznej odpowiedzialności to: (i) menadżer (ii) organizacja (iii) przemysł i (iv) podział! Aby wypełnić zadanie odpowiedzialności społecznej, na poziomie organizacyjnym mogą pojawić się następujące problemy, które utrudniają realizację realizacji celu społecznej odpowiedzialności. (i) Kierownik: Me

Niezbędne elementy prognozowania biznesowego

Niezbędne elementy prognozowania biznesowego! Potrzeba prognozowania wynika z kluczowej roli, jaką odgrywa w planowaniu. Prognozy są bardzo przydatne przy opracowywaniu planów. Sporządzanie prognoz i ich przegląd przez menedżerów skutkuje myśleniem naprzód, spoglądaniem w przyszłość i przygotowaniem dla niej. Również sama

Jak sprawić, by Twój biznesplan był niezwykle skuteczny? (9 zasad)

Dziewięć złotych zasad, dzięki którym twój plan jest niezwykle skuteczny, to: 1. Zasada przyczyniania się do osiągnięcia celów 2. Zasada znaczących celów 3. Zasada czynników ograniczających 4. Zasada elastyczności 5. Zasada racjonalnego procesu 6. Zasada komunikacji 7. Zasada odpowiednie techniki kontroli 8. Zasada konkur

Prognozy biznesowe i ich znaczenie dla biznesu

Poniższe akapity pokazują rosnące znaczenie prognozowania biznesowego: 1. Promocja nowego biznesu: Prognozowanie ma ogromne znaczenie przy zakładaniu nowej firmy. Rozpoczęcie nowego biznesu nie jest łatwym zadaniem, ponieważ wiąże się z niepewnością i ryzykiem. Przy pomocy prognozowania promotor może dowiedzieć się, czy może odnieść sukces w nowej firmie; czy może zmierzyć się z istniejącą konkurencją; jaka jest możliwość stworzenia popytu na proponowany produkt itp. Po odkryciu możliwości bi

Techniki prognozowania biznesu i jego zalety

Tak więc, aby uzyskać dokładne prognozowanie, różne przyjęte metody są następujące: 1. Metoda bezpośrednia lub bottom-up, 2. Metoda pośrednia lub odgórna, 3. Metoda empiryczna, 4. Prognozy naukowe, 5. Metoda historyczna, 6. Metoda dedukcyjna! 1. Metoda bezpośrednia lub bottom-up: Zgodnie z tą metodą różni szefowie działów i ich podwładni zbierają informacje i dane dotyczące różnych aspektów produkcji, sprzedaży, zakupów, personelu itp. Dane te są później zestaw

Jak poprawić koordynację w celu osiągnięcia celów biznesowych? (11 technik)

Koordynacja oznacza synchronizację wszystkich działań firmy, aby osiągnąć założone cele. "Menedżer zarządzający musi koordynować pracę, za którą jest odpowiedzialny poprzez równoważenie, synchronizację i integrację". Poniżej przedstawiono techniki koordynacji: 1. Zdefiniowanie wyraźnie władzy i odpowiedzialności: W organizacji istnieje kilka relacji władzy pionowej i poziomej. Władza przepływa od gó

3 rodzaje prognoz biznesowych: ogólne, sprzedażowe, kapitałowe

Różne rodzaje prognoz biznesowych to: 1. Prognoza ogólna, 2. Prognoza sprzedaży, 3. Prognoza kapitału! 1. Ogólna prognoza dla biznesu: Żadna firma nie jest całkowicie niezależna, a zatem ogólna prognoza biznesowa jest podejmowana. Pomaga odczytać przyszłe warunki prowadzenia biznesu i przewidzieć prawdopodobne zmiany warunków biznesowych, które mogą wystąpić w najbliższej przyszłości. Każda firma ma wpły

Każda firma start-up przechodzi przez te 5 etapów

Firma przechodzi przez różne etapy, od swojego urodzenia do stania się ugruntowanym graczem w branży. Mimo że nie zawsze trzeba postępować zgodnie z tą klasyczną ścieżką, większość firm wykazuje wystarczające dowody na to, że przechodziły one mniej lub bardziej podobne fazy podczas ich wzrostu. Faza 1: Wkroczen

8 podstawowych powodów, dla których przedsiębiorca sprzedaje swój biznes

Jest kilka powodów, dla których przedsiębiorca chce wyjść z tego przedsięwzięcia. Niektóre z bardziej typowych przyczyn są tutaj analizowane. 1. Brak zysków: Jeżeli firma przestaje być opłacalna, wówczas przedsiębiorca nie ma motywacji do kontynuowania jej, chyba że widzi zyski przychodzące w późniejszym czasie. Jeśli przedsiębio

Strategie rozwoju i rozwoju młodej firmy przedsiębiorczej

Strategie rozwoju i rozwoju młodej firmy przedsiębiorczej! Jest wiele sposobów na rozwój młodej firmy przedsiębiorczej. Konkretny sposób, w jaki firma ostatecznie wybierze, będzie zależeć od osobistych skłonności przedsiębiorcy, długoterminowych celów dla biznesu i zestawu możliwości dostępnych w danym momencie. Przedsiębiorca m

Sprzedaż firmy: 7 ważnych kroków Należy wziąć pod uwagę przed sprzedażą firmy

Siedem ważnych kroków, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem sprzedaży firmy są następujące: Po podjęciu decyzji o szukaniu kupca, wiele planowania musi iść w kierunku krótkoterminowych środków na przygotowanie firmy do sprzedaży. Oto kilka kroków, które należy podjąć przed zaproszeniem kupującego do lokalu. 1. Wycena: Powinieneś u

Wybór właściwego podejścia do komunikacji w odniesieniu do sprzedaży Twojej firmy

Wybór właściwego podejścia do komunikacji w odniesieniu do sprzedaży Twojej firmy! Nieprawidłowa komunikacja dotycząca sprzedaży może potencjalnie zaszkodzić relacjom z pracownikami. Twoi pracownicy nie chcieliby uczyć się od osób z zewnątrz, że ich firma jest na sprzedaż. Z drugiej strony sprzedawanie twojej firmy to bardzo delikatna kwestia i nie chcesz innych czynników zakłócających umowę, a już najmniej twoich własnych pracowników. Sprzedając swoje przed

10 Korzyści z emisji pierwszej oferty publicznej (IPO) dla spółki

Dziesięć korzyści związanych z emisją pierwszej oferty publicznej (IPO) dla spółki przedstawia się następująco: Zamiast sprzedawać przedsiębiorstwo lub przyjmować dodatkowych partnerów, przedsiębiorca może zdecydować o umieszczeniu go na giełdzie. Odbywa się to poprzez pierwszą ofertę publiczną (IPO). IPO jest pierwszą sp

Uwagi na temat podstawowych kroków związanych z wypełnianiem oferty publicznej

Kroki związane z wypełnianiem oferty IPO mogą się różnić w zależności od giełdy, na którą zamierzasz umieścić swoją firmę. Jeśli aukcja znajduje się w Indiach, będzie musiała być zgodna z wytycznymi określonymi przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd Indii (SEBI). Głównymi giełdami w Indiach są National Stock Exchange (NSE) i giełda w Bombaju (BSE). Regionalne giełdy papierów wa

Różne kroki zaangażowane w proces sprzedaży biznesowej

Różne kroki zaangażowane w proces sprzedaży biznesowej są następujące: Faktyczny proces sprzedaży może potrwać ponad rok. Ostatnim etapem tego procesu jest finalizacja sprzedaży i płynne wyjście. W całym procesie sprzedaży mogą brać udział następujące kroki: ja. W przypadku innych partnerów kapitałowych, konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na sprzedaż. W niektórych przypadka

Czynniki, które określają wycenę istniejącego biznesu przed sprzedażą

Siedem czynników, które określają wycenę istniejącego biznesu przed sprzedażą, przedstawia się następująco: Jeśli masz pewność, że chcesz sprzedać swój biznes, musisz z dużym wyprzedzeniem rozpocząć proces planowania. Musisz podjąć szereg decyzji, które pomogą uczynić firmę bardziej atrakcyjną i cenną dla kupującego. Nie są to decyzje, które w

Strategia portfolio produktów biznesowych: Boston Consulting Group Box Model

Przeczytaj ten artykuł, aby zapoznać się ze strategią portfolio produktów zdefiniowaną w modelu pudełkowym Boston Consulting Group! Portfolio biznesowe to zbiór firm i produktów, które tworzą firmę. Najlepsze portfolio biznesowe to takie, które pasuje do mocnych stron firmy i pomaga wykorzystać najbardziej atrakcyjne możliwości. Firma musi: 1.

7 sposobów na osiągnięcie wzrostu w biznesie: przez model piramidy wzrostu McKinsey

Siedem sposobów na osiągnięcie wzrostu gospodarczego podsumowano poniżej: Ten model jest podobny pod niektórymi względami do dobrze przyjętego modelu Ansoffa. Patrzy jednak na strategię wzrostu z nieco innej perspektywy. Model McKinsey twierdzi, że firmy powinny rozwijać swoje strategie rozwoju w oparciu o: 1. Umiejętn

Ważne fakty dotyczące natury kultury są następujące

Ważne fakty dotyczące natury kultury są następujące: Pojęcie kultury zostało ściśle określone przez EB Taylora w 1860 roku. Według niego "Kultura jest sumą idei, przekonań, wartości, materiału, wyposażenia kulturowego i niematerialnych aspektów, które człowiek czyni jako członka społeczeństwa". Kultura składa się z

ANSoff Product / Market Matrix: Sugerowane strategie rozwoju, które wyznaczają kierunek strategii biznesowej

ANSoff Product / Market Matrix: Sugerowane strategie rozwoju, które wyznaczają kierunek strategii biznesowej! Wprowadzenie : Macierz ANSoff Growth to narzędzie, które pomaga firmom decydować o ich strategii rozwoju produktu i rynku. Matryca wzrostu produktu / rynku ANSoff sugeruje, że firma stara się rozwijać zależy od tego, czy wprowadza nowe, czy istniejące produkty na nowe lub istniejące rynki. Dane wyjś

Społeczna odpowiedzialność biznesu: Argumenty na temat społecznej odpowiedzialności biznesu

Możemy teraz wymienić następujące argumenty na rzecz odpowiedzialności społecznej: Z długofalowego punktu widzenia odpowiedzialność społeczna biznesu będzie korzystna dla biznesu. Odpowiedzialność społeczną i zaangażowanie społeczne można określić jako oświecone egoistyczne interesy. 1. Natura naszych p

Model pięciu sił Michaela Portera: analiza konkurencyjnej struktury przemysłu

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o modelu pięciu sił Michaela Portera do analizy konkurencyjnej struktury przemysłu! Przemysł to grupa firm, które sprzedają produkty, które są dla siebie wzajemnie bliskimi substytutami (np. Przemysł samochodowy, branża turystyczna). Niektóre branże są bardziej rentowne niż inne. Czemu? Odpowiedź

Strategie przewagi konkurencyjnej biznesu

Strategie przewagi konkurencyjnej firmy! Definicja: Przewaga konkurencyjna jest przewagą nad konkurentami zdobytą poprzez zaoferowanie konsumentom większej wartości, za pomocą niższych cen lub poprzez zapewnienie większych korzyści i usług uzasadniających wyższe ceny. Strategie konkurencyjne: Kontynuując pracę analizując siły konkurencyjne w branży. Michael Porter

Etyka w biznesie: 7 cech etyki biznesowej

Aby zrozumieć etykę biznesową, konieczne jest poznanie jej ważnych cech. To są: (i) Dyscyplina: Etyka biznesu jest wiodącą zasadą funkcjonowania biznesu. Jest to wiedza, dzięki której ludzkie zachowanie jest wyuczone w sytuacji biznesowej. (ii) Starożytna koncepcja: Etyka biznesu to starożytna koncepcja. Ma swój po

Rodzaje zawodu: a. Zawód b. Zatrudnienie i c. Biznes

Rodzaje zawodu: a. Zawód b. Zatrudnienie i c. Biznes! Wszyscy wiemy, że podejmowane są działania gospodarcze, aby zarabiać pieniądze. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie angażują się w takie działania na bieżąco i mówi się, że są zaangażowani w swój zawód. Tak więc okupacja oznacza utrzymywanie się na rynku pracy lub zajmowanie się pewną zarobkową działalnością gospodarczą regularnie, aby zarobić na życie. Na przykład lekarze leczą pacj

Cele biznesowe: 5 najważniejszych celów biznesowych

Pięć najważniejszych celów biznesowych może być sklasyfikowanych: 1. cele ekonomiczne, 2. cele społeczne, 3. cele ludzkie, 4. cele krajowe, 5. cele globalne. Cele stanowią cel, dla którego organizacja została uruchomiona. Cele wskazują i regulują działania i zachowania przedsiębiorców. Według Willia

Micro Environment of Business: 6 czynników mikro środowiska biznesu

Najważniejsze czynniki mikro otoczenia biznesu to: 1. konkurenci, 2. klienci, 3. dostawcy, 4. publiczni, 5. pośrednicy marketingowi, 6. pracownicy i ich związek! Mikro środowisko organizacji składa się z elementów kontrolowanych przez kierownictwo. Zwykle mikro środowisko nie ma wpływu na wszystkie firmy w branży w ten sam sposób, ponieważ rozmiar, pojemność, możliwości i strategie są różne. Na przykład dosta

Znaczenie analizy SWOT w biznesie

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się o znaczeniu analizy SWOT w biznesie! SWOT to skrót od mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń. Analiza SWOT jest ważnym narzędziem kontroli ogólnej pozycji strategicznej firmy i jej otoczenia. Podstawowym celem analizy SWOT jest stworzenie ram dla refleksji nad zdolnością firmy do pokonywania barier (lub zagrożeń) i wykorzystywania pojawiających się możliwości w środowisku. Rzeczywiście wymi

Makro Środowisko biznesowe: środowisko gospodarcze i środowisko poza gospodarstwem

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się o klasyfikacji środowiska Macro Environment, są to: Środowisko ekonomiczne i środowisko nieekonomiczne! Środowisko makr odnosi się do czynników, które są siłami zewnętrznymi w działalności firmy i nie dotyczą bezpośredniego otoczenia. Środowisko makr to siły, które pośrednio wpływają na działanie i warunki pracy firmy. Czynniki te są niekontr

Charakterystyka biznesu: 6 podstawowych cech działalności

Podstawowe cechy biznesu są następujące: (a) Transakcje dotyczące towarów i usług. (b) Sprzedaż lub wymiana towarów i usług. (c) Regularna wymiana towarów i usług. (d) Wymaga inwestycji. (e) Ma na celu osiągnięcie zysku. (f) Obejmuje ryzyko i niepewność co do dochodu. Omówimy każdą z tych cech: (a) Oferty na towary i usługi: Ludzie w biznesie zajmują się produkcją i dystrybucją towarów i usług. Towarami mogą być towar

Środowisko biznesowe: natura i znaczenie środowiska biznesowego

Przeczytaj ten artykuł, aby poznać definicje, naturę i znaczenie środowiska biznesowego! Słowo "środowisko biznesowe" zostało zdefiniowane przez różnych autorów w następujący sposób, "Otoczenie biznesu obejmuje" klasę "lub zestaw warunków, ekonomicznych, społecznych, politycznych lub instytucjonalnych, w których prowadzone są operacje biznesowe." - Arthur M

Public Relations: to definicja, cele i inne szczegóły

Public Relations: to definicja, cele i inne szczegóły! Definicja: Możemy zdefiniować public relations w następujący sposób: (a) Jest to wysiłek firmy, aby zrozumieć opinię publiczną (zarówno w firmie, jak i poza nią) i uczynić ją zrozumiałą ze względu na jej oświecony interes własny. (b) Jest to zorgan