przemysł

Esej o industrializacji: wpływ na politykę, edukację, religię i rodzinę

Esej o uprzemysłowieniu i jego wpływ na politykę, edukację, religię i rodzinę. Proces uprzemysłowienia przekształcił całą starą strukturę społeczno-ekonomiczną opartą na tradycyjnych feudalnych i przed feudalnych zasadach narodzin i statusu. Doprowadziło to do zmian w systemie majątkowym i podziale pracy, dało początek nowym warstwom społecznym i klasom, które stoją ponad tradycyjnym podziałem regionu i religii. Zdjęcie dzięki uprzejm

11 Główne powody, dla których małe branże przetrwają na zawsze

Niektóre z głównych powodów, dla których małe branże przetrwają na zawsze, są następujące: Bez wątpienia, wraz z rozwojem dużych przemysłów, małe firmy przemysłowe utraciły dawne znaczenie, ale producenci na małą skalę wciąż przetrwają z następujących powodów: Zdjęcie dzięki uprzejmości: alharamsteel.com.pk/clients/Chemical_Fertl

Lokalizacja branż: znaczenie, przyczyny i konsekwencje

Przeczytaj ten artykuł, aby poznać lokalizację branż: znaczenie, przyczyny i konsekwencje! Lokalizacja oznacza koncentrację określonej branży w określonym obszarze, miejscowości lub regionie. Lokalizacja jest związana z terytorialnym podziałem pracy, czyli specjalizacji według obszarów lub regionów. Pewne miasto

Zakres industrializacji w Europie Zachodniej pod koniec XIX wieku

Zakres industrializacji w Europie Zachodniej pod koniec XIX wieku! W XVIII i XIX wieku Wielka Brytania doświadczyła ogromnego wzrostu wydajności rolniczej znanej jako Brytyjska Rewolucja Rolnicza, która umożliwiła bezprecedensowy wzrost populacji, uwalniając znaczną część siły roboczej z rolnictwa i pomagając napędzać rewolucję przemysłową. Zdjęcie dzięki u

Czynniki wpływające na lokalizację przemysłu: czynniki geograficzne i niegeograficzne

Czynniki wpływające na lokalizację przemysłu: czynniki geograficzne i niegeograficzne! Wiele ważnych czynników geograficznych związanych z lokalizacją poszczególnych branż ma względne znaczenie, np. Dostępność surowców, zasobów energetycznych, wody, pracy, rynków i urządzeń transportowych. Zdjęcie dzięki up

13 Główne zachęty dla małych branż, które zasługują na specjalne wyróżnienie

Niektóre z głównych zachęt dla indyjskich przemysłów na małą skalę, które zasługują na szczególną uwagę, są następujące: Motywacja jest czynnikiem motywującym, który skłania osobę do ciężkiej pracy lub do wydajniejszej pracy. Zdjęcie dzięki uprzejmości: indonesialogy.files.wordpress.com/2010/08/work

6 różnych ośrodków kosztów zidentyfikowanych dla fizycznego rozkładu produktu przemysłowego

Różne centra kosztów zidentyfikowane dla fizycznej dystrybucji Produktów Przemysłowych są następujące: 1. Transport 2. Koleje 3. Drogi (samochody ciężarowe, samochody dostawcze itp.) 4. Fracht lotniczy 5. Statki 6. Rurociąg. W fizycznej dystrybucji produktów organizacja przemysłowa może zidentyfikować niektóre centra kosztów. Obejmują transp

3 punkty, które należy rozważyć dla pomyślnego programu magazynowania

Punktami, które należy wziąć pod uwagę w przypadku pomyślnego programu magazynowania, są: (a) wykorzystanie przestrzeni (b) wykorzystanie pracy (c) Wykorzystanie sprzętu! Dla członków kanału dostępne są dwa podstawowe typy obiektów magazynowych: prywatny (właściciel firmy), obiekty i obiekty publiczne (w których powierzchnia jest wynajmowana przez detalistów, hurtowników lub producenta lub rząd). Zasadniczo prywatn

Typowe przemysłowe siły sprzedaży mają następującą strukturę wynagrodzeń

Typowe przemysłowe siły sprzedaży mają następującą strukturę wynagrodzeń! Jedną z podstaw motywacji jest kompensacja. Jeśli istnieje dobry plan kompensacyjny, firma może pozyskać dobrych przedstawicieli handlowych. Wysokość rekompensaty zależy od różnych czynników i jest uzależniona od rynku. Ale każdy sprzedaw

7 Najczęściej spotykane determinanty cen na rynku przemysłowym

Najczęstszymi kryteriami określania ceny na rynku przemysłowym są: 1. Przetrwanie 2. Zwrot z inwestycji 3. Stabilizacja rynku 4. Utrzymanie i poprawa pozycji na rynku 5. Spotkanie lub podążanie za konkurencją 6. Ceny odzwierciedlające zróżnicowanie produktów 7. Zapobieganie nowym pozycjom. Widząc cz

5 Kryteriów wyboru środka transportu produktów przemysłowych

Niektóre z kryteriów wyboru środka transportu produktów przemysłowych to: (a) Czasowy (b) Koszt (c) Zdolność (d) Niezawodność (e) Częstotliwość. Problemy z nieodpowiednią usługą transportową i niepewne czasy przejazdu mogą sprawić, że firma będzie miała kilka dni więcej zapasów niż wynika to z planu dystrybucji fizycznej. To z kolei zwiększa ko

8 kategorii komunikatów o reklamie przemysłowej

Niektóre z kategorii komunikatów reklamowych dla przemysłu to: (1) Opinie (2) Doświadczenia użytkowników (3) Prosta ekspozycja (4) Krótkie artykuły (5) Negatywne reklamy (6) Reklamy porównawcze (7) Reklamy odpowiedzialności społecznej (8) Inicjatywa jakości . Każdy produkt, czy to produkt klienta, czy produkt przemysłowy, spełnia potrzeby, rozwiązuje problem lub oferuje korzyści. Cel reklamy mus

3 Strategie cenowe, które musi przestrzegać organizacja przemysłowa

Strategie ustalania cen w organizacji przemysłowej są następujące: 1. Strategia rynkowa w zakresie skimmingu 2. Strategia penetracji rynku 3. Ceny w całym cyklu życia produktu. Strategie ustalania cen muszą być w parze z celami organizacyjnymi, jak również celami marketingowymi. Organizacja przemysłowa musi również zrównoważyć długoterminowe strategie i krótkoterminowe cele zysku i przetrwania. Utrzymanie rento

Marketing przemysłowy: 6 dużych firm działających w obszarze marketingu przemysłowego

Sześć głównych sił środowiska to: (i) demograficzne (ii) ekonomiczne (iii) naturalne (iv) technologiczne (v) polityczne / prawne (vi) społeczne / kulturalne! Osoba z branży marketingu przemysłowego może odnieść sukces tylko wtedy, gdy zaakceptuje i zrozumie dynamikę środowiska marketingowego. Środowisko m

3 Mikro Zmienne używane do segmentacji rynku przemysłowego

Mikro zmienne segmentacji rynku przemysłowego są następujące: 1. Zmienne jednostkowe 2. Zmienne organizacyjne 3. Zmienne zakupowe. Mikro segmenty są jednorodną grupą klientów w segmentach makro. Jeśli to konieczne, po segmentacji makro marketerzy rynkowi dzielą je jeszcze dalej, używając niektórych mikro zmiennych. Mikro segme

Produkt przemysłowy: 3 grupy towarów i usług przemysłowych

Produkt przemysłowy: 3 grupy towarów i usług przemysłowych! W Indiach organizacje rządowe są głównym nabywcą towarów i usług. Organizacje rządowe zazwyczaj wymagają od dostawców składania ofert i zwykle udzielają zamówienia najtańszemu oferentowi. W niektórych przypadkach rząd będzie traktował dostawcę o najwyższej jakości i reputacji za wykonanie umów, na czas, ponieważ ich decyzje dotyczące wydatków podlegają publicznemu przeglądowi. Organizacja rządowa wymaga zn

5 Strategie rozwiązywania konfliktów w procesie zakupów przemysłowych

Strategie rozwiązywania konfliktów w procesie zakupów przemysłowych są następujące: 1. Unikanie 2. Uwzględnianie 3. Kompromis 4. Konkurowanie 5. Współpraca. W zakupach przemysłowych decydującą rolę odgrywa wspólne podejmowanie decyzji. Gdy jest więcej niż jeden członek i więcej niż jedna decyzja i więcej niż jeden parametr, podejmowanie decyzji prowadzi do różnic lub konfliktów. Muszą oni nie tylko dec

Produkty przemysłowe: 5 czynników wpływających na kupno i sprzedaż wyrobów przemysłowych

Potencjalna populacja Indii jest celem, którego specjaliści od marketingu przemysłowego nie mogą przeoczyć. Ich ekspansja populacji zapewnia szereg możliwości i zagrożeń. Możliwości w zakresie taniej siły roboczej dla przemysłu i zagrożeń w zakresie ubóstwa, analfabetyzmu, któremu należy poświęcić uwagę, oprócz drenażu mózgów i piętnowania "kraju rozwijającego się" w Indiach. Marketerzy z branży muszą n

Pomaganie przemysłowym chorym jednostkom poprzez dostarczanie koncesji i zachęt!

Pomaganie przemysłowym chorym jednostkom poprzez dostarczanie koncesji i zachęt! Choroba przemysłowa, ze względu na wyżej wymienione konsekwencje, jest uważana za problem społeczny w Indiach. Aby pomóc chorym jednostkom odzyskać zdrowie i ożywić je, udzielono tym jednostkom wielu ustępstw i zachęt, które omówiono poniżej. 1. Inicjatywy

Komitet ds. Licencjonowania Przemysłowego Dutt

Komisja Dutowa ds. Licencjonowania Przemysłowego! W 1967 r. Minister finansów powołał inną komisję, która zajęła się podstawowymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania systemu licencjonowania i korzyściami uzyskanymi przez inne duże zakłady przemysłowe. W związku z tym komitet powołany w kwietniu 1968 r. Pod przewodnict

Główne cechy uchwały w sprawie polityki przemysłowej z 1956 r

Główne cechy uchwały w sprawie polityki przemysłowej z 1956 r.! W krótkim okresie działania polityki przemysłowej z 1948 r. Nastąpiły istotne zmiany w sferze gospodarczej i politycznej, które również wymagały zmian w polityce przemysłowej. Ręka kraju uruchomiła program planowanego rozwoju gospodarczego z pierwszym pięcioletnim planem. Drugi pięciolet

Komisja Hazari ds. Licencjonowania Przemysłowego!

Komisja Hazari ds. Licencjonowania Przemysłowego! W lipcu 1966 r. Prof. RK Hazari został mianowany konsultantem honorowym w Komisji Planowania w celu przeprowadzenia badania licencji w ramach przemysłu. (Rozwój i regulacja) Ustawa z 1951 r. Badanie miało dwa cele: (i) dokonanie przeglądu funkcjonowania licencjonowania zgodnie z ustawą o przemyśle ogólnie w ciągu ostatnich dwóch okresów planowania i ściślej w ciągu ostatnich sześciu lub siedmiu lat, w tym systematyczne wprowadzanie zmian przy licencjonowaniu w odniesieniu do docelowych zdolności, (ii) rozważać i proponować w świetle obecnego eta

Co to jest Need for Industrial Finance?

Potrzeba finansowania przemysłowego! Firma biznesowa, niezależnie od tego, czy jest własnością indywidualnego właściciela, czy też wspólników lub wspólników, podejmuje działalność w oczekiwaniu na przyszłe zyski lub zwroty z tego tytułu. Aby rozpocząć działalność gospodarczą, firma musi dokonać zaliczek zanim otrzyma zwrot. Maszyny mają zostać za

Lokalizacja hutnictwa żelaza i stali na świecie

Lokalizacja hutnictwa żelaza i stali na świecie! Budowa, rozwój i koncentracja hutnictwa żelaza i stali wymaga wielu rzeczy. Musi zbierać surowce i zasoby energetyczne, aby produkować rzeczy. To wymaga finansów, maszyn i siły roboczej, aby utrzymać jego działanie. Wymaga rynku na sprzedaż swoich produktów, a przede wszystkim wymaga urządzeń transportowych. We wczesnym

Czynniki geopolityczne, od których zależy lokalizacja włókiennictwa bawełnianego

Sześć czynników geoekonomicznych, od których zależy lokalizacja włókiennictwa bawełnianego, przedstawia się następująco: 1. Klimat 2. Moc 3. Surowce 4. Praca 5. Transport 6. Rynki. 1. Klimat: Klimat wywiera największy wpływ na przemysł bawełny. Przędzy bawełnianej nie można obracać z powodzeniem w suchych warunkach. Wilgotność atmosf

10 najlepszych krajów produkujących chemikalia na świecie

10 krajów produkujących chemikalia na świecie to: 1. USA 2. Niemcy 3. Rosja 4. Chiny 5. Japonia 6. Wielka Brytania 7. Włochy 8. Francja 9. Indie 10. Brazylia. Ponieważ przemysł chemiczny opiera się na nauce i technologii, jego rozwój jest ważniejszy w krajach rozwiniętych. Ale teraz tak wiele krajów rozwijających się jest również ważnymi producentami kilku chemikaliów. Globalny przemy

Dystrybucja przemysłu żelaza i stali w głównych krajach świata (z mapami)

Rozwój i rozwój przemysłu hutniczego jest odzwierciedleniem globalnej gospodarki. Hutnictwo żelaza i stali wykazuje zmienny charakter we wzroście i sposobie produkcji. W połowie lat 70. stosunkowo rozwinięte kraje Północy. Ameryka, Europa Zachodnia i Japonia stanowiły prawie dwie trzecie światowej produkcji stali. Ale stopn

Rozwój przemysłowy na południowych kontynentach

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o rozwoju przemysłowym na południowych kontynentach, takich jak: 1. Ameryka Południowa 2. Afryka 3. Australia. Rozwój przemysłowy na południowym kontynencie był najwolniejszy, nie tylko z powodu skąpego wyposażenia, ale także z powodu późnej politycznej niezależności od rządów kolonialnych. Rzadka populacja i

Czołowi producenci przędzy bawełnianej na świecie

Przemysł włókienniczy bawełny jest dość rozpowszechniony na całym świecie, a aż 90 krajów produkuje przędzę bawełnianą i / lub tkaniny w różnej ilości. Ale główna koncentracja przemysłu tekstylnego jest ograniczona do kilku krajów. Istnieją dwa rodzaje produkcji związane z tkaniną bawełnianą, jedna to produkcja przędzy bawełnianej, a druga to produkcja tkaniny bawełnianej. Chociaż wiele krajów produk

Ważne przemysłowe regiony Europy (z mapami)

Ważne przemysłowe regiony Europy to 1. Wielka Brytania 2. Południowa Walia 3. Szkocja 4. Niemcy 5. Francja 6. Włochy! Po raz pierwszy rozpoczęła się rewolucja przemysłowa w Europie, w wyniku czego ciężkie gałęzie przemysłu na dużą skalę rozwinęły się w wielu częściach Europy. Pomimo rozwoju przemysłowego w wielu regionach świata, Europa wciąż jest wielką potęgą przemysłową. W Europie przemysł jest rozp

Czynniki lokalizacyjne przemysłu celulozowo-papierniczego

Sześć czynników lokalizacyjnych przemysłu celulozowo-papierniczego przedstawia się następująco: 1. Surowiec 2. Woda 3. Moc 4. Transport 5. Kapitał 6. Praca. Lokalizacja przemysłu celulozowo-papierniczego ma ogromne znaczenie ze względu na pewne specyficzne wymagania dla tej branży. Produkcja papieru w dzisiejszych czasach odbywa się za pośrednictwem kilku zintegrowanych procesów, w których zaangażowane są nowoczesne technologie. Zasadniczo na ś

Regiony przemysłowe: 3 duże przemysłowe regiony Azji (z liczbami)

Regiony przemysłowe: 3 duże przemysłowe regiony Azji! W Azji, Chinach, Japonii i Indiach dokonano znacznego postępu w rozwoju przemysłowym. Hongkong, Korea i Tajwan stały się głównymi eksporterami wyrobów włókienniczych i innych towarów. Region Azji Południowo-Wschodniej, choć tradycyjnie rolniczy w prognozach, to także rozwijające się gałęzie przemysłu. Singapur jest najba

Produkcja i dystrybucja drewna drzewnego na świecie

Produkcja i dystrybucja drzewnych mas włóknistych na świecie, takich jak: 1. Kanada 2. USA 3. Szwecja 4. Finlandia 5. Japonia 6. Rosja 7. Chiny 8. Niemcy 9. Indie! Produkcja miazgi drzewnej jest ważną gałęzią przemysłu w wielu krajach świata. Główni producenci pulpy drzewnej przedstawiono w tabeli 11.8. Tabela 1

Główne przemysłowe regiony byłego ZSRR

Główne przemysłowe regiony byłego ZSRR! Przed rewolucją w rosyjskim przemyśle, która rozpoczęła się w 1928 r., Produkcja była ograniczona do zachodniej części Związku Radzieckiego. Jego głównymi ośrodkami były Leningrad, Moskwa z pierścieniem mniejszych miast i Ukraina. Również zagłębie Donieckie, z zapasami węgla i żelaza, stanowiło główne centrum przemysłu hutniczego. Rozwój, zapoczątkowany prze

8 głównych przemysłowych regionów USA i południowej Kanady

Osiem głównych przemysłowych regionów USA i południowej Kanady to 1. Południowa Nowej Anglii 2. Stany środkowoatlantyckie 3. Pittsburgh-Lake Erie Region 4. Detroit Industrial Region 5. Lake Michigan Region 6. Południowy Appalachian 7. Wschodni Teksas 8. Pacific Region przybrzeżny. Północnoamerykański region przemysłowy, w skład którego wchodzą USA i Kanada, jest wysoko rozwiniętym przemysłowym regionem świata. USA to obecnie na

3 główne regiony przemysłowe Kanady

Trzy główne przemysłowe regiony Kanady to 1. Ontario i St. Lawrence Valley 2. Prairie Region 3. Pacific Coastal Region! W Ameryce Północnej Kanada jest drugim co do wielkości regionem przemysłowym. Kraj ten jest bogaty w surowce mineralne, takie jak ruda żelaza, zasoby ropy naftowej i zasobów leśnych, a także ma dużą moc hydroelektryczną. Trzy główne

Regiony przemysłowe: charakterystyka, warunki i główne przemysłowe regiony świata

Regiony przemysłowe: charakterystyka, warunki i główne przemysłowe regiony świata! Regiony przemysłowe to te obszary, w których koncentracja przemysłu nastąpiła z powodu sprzyjających warunków geoekonomicznych. Są to obszary, w których przemysł wytwórczy jest prowadzony na stosunkowo dużą skalę i zatrudnia stosunkowo duży odsetek ludności. Rozkład przestrzenn

Czynniki kontrolujące i wpływające na lokalizację przemysłu (z ilustracjami)

Czynniki kontrolujące lokalizację przemysłu można podzielić na dwie szerokie kategorie: (i) Czynniki geograficzne: Zasoby ziemi, klimatu, wody i energii oraz surowce. (ii) Czynniki społeczno-ekonomiczne: Kapitał, praca, transport, popyt, rynek, rząd, polityka, struktura podatkowa, zarządzanie itp. Nie oma

Rola specjalnych instytucji finansowych w rozwoju przemysłu

Rola specjalnych instytucji finansowych w rozwoju przemysłu! Specjalne instytucje finansowe często odgrywają istotną rolę w rozwoju przemysłowym krajów rozwijających się, takich jak Indie. Takie instytucje działają w wielu krajach rozwiniętych. Chociaż niektóre z nich istniały przed II wojną światową, są one głównie zjawiskiem powojennym. Wkrótce po uzyskani

Spory przemysłowe: 7 użytecznych metod stosowanych w zapobieganiu i rozliczaniu sporów branżowych

Niektóre z użytecznych metod zapobiegania i rozwiązywania sporów branżowych to: 1. Komitety Robocze 2. Funkcjonariusze pojednawczy 3. Rady pojednawcze 4. Sąd Śledczy 5. Sądy pracy 6. Sądownictwo pracy i 7. Trybunał krajowy! Teraz dzień, stosunki przemysłowe nie są dwustronną sprawą między kierownictwem a pracą. Rząd odgrywa ak